Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Τα μεγάλα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία μας. >>> 21/01/2018, 04/02/2018 και 06/06/2018.

Δείτε (μέσω Livemedia.gr και 4Ε) τα μεγάλα συλ-λαλητήρια για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλο-νίκη, Αθήνα και είκοσι τέσσερις πόλεις της Ελ-λάδας, (δεκατρείς από τις οποίες στη Μακεδονία μας) στις 21/01/2018, 04/02/2018 και 06/06/2018, αντίστοιχα.

Υπογράψτε εδώ ώστε καμία χώρα να μη χρη-σιμοποιεί τον όρο "Μακεδονία", με κανέναν τρό-πο και για κανέναν λόγο...

1 σχόλιο: